W związku z licznymi pytaniami oraz zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV – 2 przekazuję poniższe informacje:

  1. W związku z zaistniałą sytuacją rekomenduję zawieszenie w Państwa  odwołania organizacji zajęć grupowych, spotkań, szkoleń, warsztatów itp. oraz czasowe wyeliminowanie konsultacji indywidualnych. Jednocześnie zalecamy poinformowanie o tym fakcie beneficjentów zadania oraz przeorganizowanie pracy w sposób umożliwiający udzielanie konsultacji rzez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

  1. Tymczasowe zawieszenie Państwa działalności będzie wymagało poinformowania osób korzystających z pomocy o ograniczeniu działalności NGO, poprzez zamieszczenie o tym fakcie informacji w widocznym miejscu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób – w tym na stronach internetowych organizacji oraz – o ile jest to możliwe – poinformowanie osób umówionych o odwołaniu działań oraz o możliwości i terminie uzyskania porady telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Z poważaniem
Tomasz Pactwa
Dyrektor Pomocy i Projektów Społecznych

O Autorze

Skomentuj