opieka
Kto może skorzystać z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego (ZOL-u)? Pacjent wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,  a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który to pacjent w ocenie skalą  poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. Skala Barthel to skala oceniająca sprawność i zdolność do …

Czytaj dalej Zakład Opiekuńczo- Leczniczy – najważniejsze infomracje

Dla kogo jest Dom Pomocy Społecznej (DPS)? Z DPS mogą skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku. Jak starać się o umieszczenie (pobyt/zamieszkanie) w DPS …

Czytaj dalej Dom Pomocy Społecznej- najważniejsze infomracje

Ubezwłasnowolnienie Na czym polega ubezwłasnowolnienie i kiedy warto z niego skorzystać? Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie danej osoby zdolności do czynności prawnych lub ograniczenie tejże zdolności. Ubezwłasnowolnienie jest rodzajem zabezpieczenia osoby chorej przed podjęciem szkodliwej /niekorzystnej decyzji we własnej sprawie. Dzieję się to wtedy, gdy decyzje podejmowane przez osobę chorą  mogą ją  narazić  na poważne konsekwencje zdrowotne, prawne albo finansowe. Wbrew  powszechnemu …

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie i pełnomocnictwo