Dla kogo jest Dom Pomocy Społecznej (DPS)?

Z DPS mogą skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.

Jak starać się o umieszczenie (pobyt/zamieszkanie) w DPS ?

Krok 1  

Zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania i złożenie wniosku o umieszczenie danej osoby w DPS.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

  • zgody osoby zainteresowanej i Jej pisemnego wniosku,
  • postanowienia sądu – bez zgody osoby kierowanej,
  • wniosku opiekuna prawnego posiadającego postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie od lekarza psychiatry oraz psychologa.

Krok 2 

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w terminie do 14 dni roboczych (a w sprawach niecierpiących zwłoki do 2 dni roboczych) od chwili otrzymania wniosku przeprowadza z Wnioskodawcą lub opiekunem prawnym wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i rodzinnej. Zostaną także przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi (współmałżonkiem, dziećmi, wnukami i prawnukami, rodzicami i dziadkami) w celu ustalenia wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.

Krok 3 

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji akta sprawy wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywane są do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.

Ile kosztuje pobyt w DPS?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej

– nie więcej niż 70% swojego dochodu/świadczenia np.emerytury

– koszt ponosi mieszkaniec lub małżonek, zstępni przed wstępnymi

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Osoby posiadające uprawnienia Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 64b ustawy o pomocy społecznej są zwolnione z ponoszenia ustalonej opłaty w wysokości 70% świadczenia.

Jak długo można przebywać w DPS?

W DPSie można przebywać bezterminowo

Jakie druki trzeba dołączyć do wniosku?

  • Wniosek o umieszczenie w DPS
  • zaświadczenie lekarskie
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry
  • zaświadczenie od psychologa

Wszelkimi niezbędnymi drukami i zaświadczeniami dysponują Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, które kompletują dokumentację w ww. sprawie.

O Autorze

Skomentuj