Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze skupione są w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. i są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Uprawnieni do korzystania są pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym i jednocześnie pacjenci ci w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymali 40 punktów lub mniej.

Opieka zapewniania w ZOLu:

  • świadczenia udzielane przez lekarza;
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
  • rehabilitacja ogólną w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
  • świadczenia psychologa;
  • terapia zajęciową;
  • leczenie farmakologiczne;
  • leczenie dietetyczne;
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia* wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;
  • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Mehoffera 72/74 Warszawa
tel. 22 811 06 88

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Olchy 8 Warszawa
tel. 22 615 70 41

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szubińska 4
tel. 22 615 70 41