opieka

Kto może skorzystać z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego (ZOL-u)?

Pacjent wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,  a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który to pacjent w ocenie skalą  poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.

Skala Barthel to skala oceniająca sprawność i zdolność do samodzielnej egzystencji pacjenta. Skalę Barthel wypełnia lekarz lub pielęgniarka.

 

Jak starać się o  pobyt w ZOL-u?

Krok 1

Zebranie potrzebnych dokumentów:

 • wniosek o skierowanie do ZOL
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( lekarz rodzinny, lekarz w szpitalu, lekarz w poradni)
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • Skala Barthel

Krok 2

Przekazanie niezbędnych dokumentów do ZOL-u i oczekiwanie na miejsce.

Ile kosztuje pobyt w ZOL-u?

250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

Jaką opiekę zapewnia ZOL?

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. W ramach zawartej umowy z NFZ pacjent przebywający w Zakładzie SCOL ma zagwarantowane:

 •     świadczenia udzielane przez lekarza;
 •     świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 •     rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 •  świadczenia psychologa;
 •     terapię zajęciową;
 •     leczenie farmakologiczne;
 •     leczenie dietetyczne;
 •     zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia* wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;
 •     edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

W zakładce Formularze do pobrania znajdziecie Państwo:

 • skierowanie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • Skala Barthel
 • Zgoda na pobieranie opłat
 • Wniosek o wystawienie skierowania do ZOL-u

O Autorze

Skomentuj