Transport dla osób z niepełnosprawnością

Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia specjalistyczne usługi transportowe. Usługa jest świadczona na terenie stolicy dla osób niepełnosprawnych, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem, lub psem przewodnikiem.
Przewóz osób odbywa się w systemie „od drzwi-do drzwi”, czyli zapewniania jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.
Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem - do 20 km od granic Warszawy.

Z transportu można skorzystać:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 06:00-22:00,
 • w soboty i niedziele w godz. 08:00-20:00,
 • usługa nie jest świadczona w dni ustawowo wolne od pracy.

Zryczałtowana opłata wynosi 15 zł brutto.

Zlecenia są przyjmowane na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu

 • w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 16:00 pod numerami telefonów: (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy [email protected].
 • po godz. 16.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy zlecenia są automatycznie rejestrowane.

Umowa na realizację ww. usługi została zawarta przez Miasto Stołeczne Warszawa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski do dnia 31 grudnia 2020r.

Transport sanitarny:

A. Transport sanitarny bezpłatny i współfinansowany

Transport jest realizowany na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 • z bezpłatnego transportu sanitarnego korzysta pacjent wymagający podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia skorzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie);
 • z transportu sanitarnego częściowo płatnego (NFZ pokrywa 40% kosztów) pacjent może skorzystać, gdy jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy osoby trzeciej, ale wymaga pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

B. Transport sanitarny w POZ

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

 • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - wówczas wzywane jest pogotowie ratunkowe;
 • dla zachowania ciągłości leczenia;
 • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala);
 • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np.badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.
Zasady odpłatności są takie same, jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

C. Transport sanitarny „daleki” w POZ

Z transportu „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać w następujących sytuacjach:

1. w związku z korzystaniem - z przyczyn losowych - ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju

 • transport do domu, gdy pacjent musiał skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania;
 • transport do szpitala (kontynuacja leczenia), gdy pacjent wymaga kontynuacji leczenia w kraju, a stan jego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem. W takim przypadku przysługuje transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.

Do granicy z Polską transport zapewnia opieka medyczna z kraju, w którym się leczyliśmy.

2. w związku z leczeniem na terenie Polski

 • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie pacjent musi skorzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport w obydwie strony przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do najbliższej placówki medycznej, która udzieliła świadczeń;
 • kiedy ze względów medycznych pacjent musi korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość od miejsca zamieszkania przekracza 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.

Aby skorzystać z transportu sanitarnego ,,dalekiego” w POZ pacjent (ktoś z rodziny bądź opiekun prawny) powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należy pacjent.

Taksówka dla Powstańca

Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego, będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego Pasażera/Powstańca mogą zamawiać bezpłatne przejazdy realizowane na zlecenie m.st. Warszawy przez WAWA Taxi Sp. z o.o.

Usługa będzie świadczona do dnia 30 listopada 2020 roku przez korporację Wawa Taxi. Karty uprawniające do przejazdów zachowują swoją ważność.

Zakres świadczonej usługi

 • Usługa świadczona jest w dni powszednie oraz w niedziele i święta w godz. 6.00-22.00. Ostatni kurs musi rozpocząć się przed godz. 22:00.
 • Pasażer może wykonać maksymalnie 10 kursów w miesiącu.
 • Jeden kurs rozumiany jest jako przejazd w jedną stronę z jednego punktu do drugiego bez przystanków i postojów.
 • Usługa wykonywana jest wyłącznie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. Po przekroczeniu limitu 30 kilometrów lub granic administracyjnych m.st. Warszawy Pasażer może kontynuować kurs wnosząc opłatę zgodnie z cennikiem Przewoźnika.

Zamawianie przejazdów

Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu: tel. 19115.

Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.
Pasażer zamawiając taksówkę podaje numer karty w celu weryfikacji uprawnień i liczby przejazdów w miesiącu.
Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam Pasażer, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia – podając numer karty w celu weryfikacji uprawnień.

Kierowca po podstawieniu taksówki będzie oczekiwał na Pasażera przez okres 15 minut.

Usługa jest realizowana przez WAWA Taxi Sp. z o.o.
Nie można korzystać z taksówek innych przewoźników.

Osoby towarzyszące, przewóz bagażu i zwierząt

Pasażer ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą. Przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.

Pasażer ma prawo do przewożenia bagażu podręcznego w postaci walizek, plecaków, worków turystycznych oraz innych przedmiotów, których wielkość pozwala na ich bezpieczne umieszczenie w pojeździe i nie utrudnia prowadzenia pojazdu.

Pasażer ma prawo do przejazdu z małym zwierzęciem domowym (np. pies, kot), pod warunkiem, że przewóz zwierzęcia nie grozi uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, a jego wielkość nie zagraża bezpieczeństwu jazdy.

Osoby niepełnosprawne

Przewóz osób niepełnosprawnych samochodem przystosowanym - tj. wyposażonym w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu, jest możliwy po zamówieniu kursu przez Pasażera minimum na 2 dni robocze przed planowanym przejazdem.

Odwoływanie przejazdów

Odwołanie przejazdu przez Pasażera musi nastąpić do 30 minut przed planowaną godziną kursu. Pasażer, który nie odwoła kursu, a z niego nie skorzysta traci prawo do tego kursu w danym miesiącu. Jednocześnie liczba kursów w miesiącu zmniejsza się o liczbę kursów nieodwołanych lub niezgłoszonych poniżej 30 min. Odwołanie kursu nie powoduje konsekwencji finansowych dla Pasażera.

Zgubiona karta

W przypadku zgubienia przez Pasażera karty uprawniającej do przejazdów zostanie wydana nowa karta. Fakt ten należy jednak niezwłocznie zgłosić do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy pod numer tel. 22 325 85 15 od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00, adres e-mail: [email protected] lub przekazać informację za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Zablokowanie karty nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

O Autorze

Skomentuj